Tuesday, July 5, 2011

Kah Kah Kah

"kau biar betul ni askar" kata Hishamuddin Rais kepada aku.

kah kah kah...